Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak rođena je u Sarajevu. Gimnaziju je pohađala u Sarajevu i u Beogradu. Diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Postdiplomki studij je završila na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2005. godine, a doktorsku disertaciju na temu Nastavni stilovi i metakognitivne strategije učenika odbranila je 2008. godine. Predaje predmete na prvom ciklusu studija na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na master studiju Studijskog programa za pedagogiju predaje Metodologiju naučno-istraživačkog rada, a na doktorskom studiju Filologije predaje predmet Akademsko pisanje. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima sa saopštenjima iz oblasti pedagoško-psiholoških nauka, kao i u mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Autorica je više knjiga i oko pedeset naučno-istraživačkih radova.

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić rođena je u Sarajevu, gdje je završila Učiteljsku školu, kao i studij na Odsjeku za pedagogiju na Univerzitetu u Sarajevu. Godine 2010. odbranila je magistarsku tezu pod nazivom Pedagoške implikacije verbalnog nasilja nad i među učenicima, a 2016. godine i doktorsku disertaciju pod nazivom Kompatibilnost formalno stečenih i praktično potrebnih kompetencija za odgojno-obrazovni rad – mogućnost rekonceptualizacije izobrazbe nastavnika u Bosni i Hercegovini. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice. Njena područja interesovanja su istraživanje obrazovnih sistema, obrazovanje nastavnika i pedagoga, interkulturalni odgoj i obrazovanje, mikropedagoški odnosi i pedagoške implikacije multimedijalnog okruženja. (Ko)autorica je više naučnih i stručnih radova, kao i voditeljica i učesnica domaćih i međunarodnih projekata.

Prof. dr. Lejla Kafedžić diplomirala je 2001. godine na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Završila je postdiplomski studij Individualizacija i inkluzija u obrazovanju, realiziran u saradnji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Odsjeka za specijalnu edukaciju Univerziteta u Joensuu. Magistarsku tezu Rana identifikacija i individualizirani rad s nadarenom djecom odbranila je 2005. godine, a doktorsku disertaciju Iskustva i problemi inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama Kantona Sarajevo odbranila je 2009. godine. Dosadašnji radni vijek je provela na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje trenutno radi u zvanju redovne profesorice. Njen profesionalni razvoj je usmjeren ka različitim temama s naglaskom na inkluzivni odgoj i obrazovanje, obrazovanje nastavnika i obrazovanje roditelja. Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama, treninzima, te različitim domaćim i međunarodnim projektima. (Ko)autorica je više knjiga, stručnih i naučnih članaka, projekata i radionica.

Doc. dr. Lejla Osmić rođena je u Sarajevu. Srednjoškolsko obrazovanje započela je u gimnaziji u Republici Sloveniji, a okončala ga u Prvoj gimnaziji u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom i magistrirala 2010. godine na temu Pedagoške implikacije socijalne isključenosti Roma. Doktorsku disertaciju Obrazovanje u procesu preveniranja socijalne isključenosti rizičnih skupina mladih odbranila je 2016. godine. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice. Njen profesionalni razvoj usmjeren je na pedagogiju marginaliziranih grupa, socijalnu inkluziju, interkulturalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u školskoj teoriji i praksi te pedagogijska istraživanja. Učestvovala je na brojnim seminarima, treninzima, konferencijama te međunarodnim i domaćim projektima i programima. (Ko)autorica je više stručnih i naučnih radova.

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska rođena je u Sarajevu, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje, te paralelnu baletno-muzičku edukaciju. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu stekla je zvanje profesora pedagogije, magistra i doktora pedagoških nauka. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice na brojnim predmetima iz didaktičko-metodičke oblasti. Učestvovala je u realizaciji više od 30 različitih seminara i obuka stručnog usavršavanja nastavnika i drugih profesionalnih grupa u procesu cjeloživotnog učenja. (Ko)autorica je više publikacija i radova. Učestvovala je u radu više od 60 naučnih i stručnih, domaćih i međunarodnih konferencija, te u 11 projekata kao članica istraživačkog tima ili konsultantica. Posebna područja njenog naučno-istraživačkog interesovanja su fundamentalna i aplikativna didaktička pitanja na svim nivoima obrazovanja, metodika nastavnog rada i vannastavnih aktivnosti, estetska pedagogija, didaktika i metodika nastave likovne i baletne umjetnosti.