Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak rođena je u Sarajevu. Gimnaziju je pohađala u Sarajevu i u Beogradu. Diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Postdiplomki studij završila je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2005. godine, a doktorsku disertaciju na temu Nastavni stilovi i metakognitivne strategije učenika obranila je 2008. godine. Predaje predmete na prvom ciklusu studija na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na master studiju Studijskog programa za pedagogiju predaje Metodologiju znanstveno-istraživačkog rada, a na doktorskom studiju Filologije predaje predmet Akademsko pisanje. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima sa saopćenjima iz područja pedagoško-psiholoških znanosti, kao i u mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Autorica je više knjiga i oko pedeset znanstveno-istraživačkih radova.

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić rođena je u Sarajevu gdje je završila JU „Učiteljska škola“, kao i studij na Odsjeku za pedagogiju na Univerzitetu u Sarajevu. Godine 2010. obranila je magistarsku tezu pod nazivom Pedagoške implikacije verbalnog nasilja nad i među učenicima, a 2016. godine i doktorsku disertaciju pod nazivom Kompatibilnost formalno stečenih i praktično potrebnih kompetencija za odgojno-obrazovni rad – mogućnost rekonceptualizacije izobrazbe nastavnika u Bosni i Hercegovini. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice. Njezina područja interesiranja su istraživanje obrazovnih sustava, obrazovanje nastavnika i pedagoga, interkulturalni odgoj i obrazovanje, mikropedagoški odnosi i pedagoške implikacije multimedijalnog okruženja. (Ko)autorica je više znanstvenih i stručnih radova, kao i voditeljica i sudionica domaćih i međunarodnih projekata.

Prof. dr. Lejla Kafedžić diplomirala je 2001. godine na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Završila je poslijediplomski studij Individualizacija i inkluzija u obrazovanju, realiziran u suradnji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Odsjeka za specijalnu edukaciju Univerziteta u Joensuu. Magistarsku tezu Rana identifikacija i individualizirani rad s nadarenom djecom obranila je 2005. godine, a doktorsku disertaciju Iskustva i problemi inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama Kantona Sarajevo obranila je 2009. godine. Dosadašnji radni vijek provela je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje trenutno radi u zvanju redovne profesorice. Njezin profesionalni razvoj usmjeren je ka različitim temama s naglaskom na inkluzivni odgoj i obrazovanje, obrazovanje nastavnika i obrazovanje roditelja. Sudjelovala je u brojnim seminarima, konferencijama, treninzima, te različitim domaćim i međunarodnim projektima. (Ko)autorica je više knjiga, stručnih i znanstvenih članaka, projekata i radionica.

Doc. dr. Lejla Osmić rođena je u Sarajevu. Srednjoškolsko obrazovanje stjecala je u gimnaziji u Republici Sloveniji, a okončala ga u Prvoj gimnaziji u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom i magistrirala 2010. godine na temu Pedagoške implikacije socijalne isključenosti Roma. Doktorsku disertaciju Obrazovanje u procesu preveniranja socijalne isključenosti rizičnih skupina mladih obranila je 2016. godine. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice. Njezin profesionalni razvoj usmjeren je na pedagogiju marginaliziranih skupina, socijalnu inkluziju, interkulturalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u školskoj teoriji i praksi te na pedagogijska istraživanja. Sudjelovala je u brojnim seminarima, treninzima, konferencijama, te međunarodnim i domaćim projektima i programima. (Ko)autorica je više stručnih i znanstvenih radova.

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska rođena je u Sarajevu gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje, te paralelnu baletno-muzičku izobrazbu. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu stekla je zvanje profesora pedagogije, magistra i doktora pedagoških znanosti. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u zvanju docentice na brojnim predmetima iz didaktičko-metodičke oblasti. Sudjelovala je u realizaciji više od 30 različitih seminara i obuka stručnog usavršavanja nastavnika i drugih profesionalnih skupina u procesu cjeloživotnog učenja. (Ko)autorica je više publikacija i radova. Sudjelovala je u radu više od 60 znanstvenih i stručnih, domaćih i međunarodnih konferencija, te u 11 projekata kao članica istraživačkog tima ili konzultantica. Posebna područja njezinog znanstveno-istraživačkog interesiranja su fundamentalna i aplikativna didaktička pitanja na svim razinama obrazovanja, metodika nastavnog rada i izvannastavnih aktivnosti, estetska pedagogija, didaktika i metodika nastave likovne i baletne umjetnosti.