Проф. др Биљана Сладоје-Бошњак рођена je у Сарајеву. Гимназију је похађала у Сарајеву и у Београду. Дипломирала је на Одсјеку за педагогију и психологију Филозофског факултета у Источном Сарајеву. Постдипломске студије је завршила на Филозофском факултету у Бањoj Луци 2005. године, а докторску дисертацију на тему Наставни стилови и метакогнитивне стратегије ученика одбранила је 2008. године. Предаје предмете на првом циклусу студија на Филозофском факултету и Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, на мастер студију Студијског програма за педагогију предаје Методологију научно-истраживачког рада, а на докторском студију Филологије предаје предмет Академско писање. Учествовала је на бројним научним скуповима са саопштењима из области педагошко-психолошких наука, као и у многим домаћим и међународним пројектима. Ауторка је више књига и око педесет научно-истраживачких радова.

Доц. др Емина Дедић Буквић рођена је у Сарајеву гдје је завршила ЈУ „Учитељска школа“, као и студиј на Одсјеку за педагогију на Универзитету у Сарајеву. Године 2010. одбранила је магистарску тезу под називом Педагошке импликације вербалног насиља над и међу ученицима, а 2016. године и докторску дисертацију под називом Компатибилност формално стечених и практично потребних компетенција за одгојно-образовни рад – могућност реконцептуализације изобразбе наставника у Босни и Херцеговини. Запослена је на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву у звању доцента. Њена подручја интересовања су истраживање образовних система, образовање наставника и педагога, интеркултурално васпитање и образовање, микропедагошки односи и педагошке импликације мултимедијалног окружења. (Ко)ауторка је више научних и стручних радова, као и водитељица и учесница домаћих и међународних пројеката.

Проф. др Лејла Кафеџић је 2001. године дипломирала на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву. Завршила је постдипломски студиј Индивидуализација и инклузија у образовању, реализован у сарадњи Одсјека за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву и Одсјека за специјалну едукацију Универзитета у Јоенсу. Магистарску тезу Рана идентификација и индивидуализирани рад с надареном дјецом одбранила је 2005. године, а докторску дисертацију Искуства и проблеми инклузивног образовања у основним школама Кантона Сарајево одбранила је 2009. године. Досадашњи радни вијек је провела на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета у Сарајеву, гђе тренутно ради у звању редовне професорице. Њен професионални развој је усмјерен ка различитим темама с акцентом на инклузивно васпитање и образовање, образовање наставника и образовање родитеља. Учествовала је у бројним семинарима, конференцијама, тренинзима, те различитим домаћим и међународним пројектима. (Ко)ауторка је више књига, стручних и научних чланака, пројеката и радионица.

Доц. др Лејла Осмић рођена је у Сарајеву. Средњошколско образовање стицала је у гимназији у Републици Словенији, а завршила га у Првој гимназији у Сарајеву. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, а потом и магистрирала 2010. године на тему Педагошке импликације социјалне искључености Рома. Докторску дисертацију Образовање у процесу превенирања социјалне искључености ризичних скупина младих одбранила је 2016. године. Запослена је на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву у звању доцента. Њен професионални развој усмјерен је на педагогију маргинализованих група, социјалну инклузију, интеркултурално васпитање и образовање, васпитање и образовање у школској теорији и пракси те педагогијска истраживања. Учествовала је у бројним семинарима, тренинзима, конференцијама те међународним и домаћим пројектима и програмима. (Ко)ауторка је више стручних и научних радова.

Доц. др Сандра Бјелан-Гуска рођена је у Сарајеву гдје је стекла основно и средње образовање, те паралелно балетно-музичко образовање. На Одсјеку за педагогију Филозофског факултета у Сарајеву стекла је звање професора педагогије, магистра и доктора педагошких наука. Запослена је на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву у звању доцента на бројним предметима из дидактичко-методичке области. Учествовала је у реализацији више од 30 различитих семинара и обука стручног усавршавања наставника и других професионалних група у процесу цјеложивотног учења. (Ко)ауторка је више публикација и радова. Учествовала је у раду више од 60 научних и стручних, домаћих и међународних конференција, те у 11 пројеката као чланица истраживачког тима или консултанткиња. Посебна подручја њеног научно-истраживачког интересовања су фундаментална и апликативна дидактичка питања на свим нивоима образовања, методика наставног рада и ваннаставних активности, естетска педагогија, дидактика и методика наставе ликовне и балетне умјетности.